Domov >

Strokovna javnost

Prireditve in informacije Razvojnega centra

INOVATELL - INOVAtive Touchless tEchnologies in Lifelong Learning of People with disabilities
Projektna ideja je razviti in implementirati tehnološko rešitev, ki bo pomagala ljudem z omejenimi gibalnimi sposobnostmi rok v procesu vseživljenjskega učenja, da bodo zgolj z kretnjami glave ali rok lahko upravljali posebno programsko opremo na mobilnih in stacionarnih računalniških napravah. Tehnološka rešitev za mobilne naprave bo sestavljena iz standardne iPad strojne opreme, TLV Play SDK za brezročno in na kretnjah osnovanim uporabniškim vmesnikom za upravljanje in specializirane aplikacije z učnimi vsebinami za razvoj veščin s pomočjo uporabe računalnika. Ta rešitev bo delovala na način podoben Kinect-atu, s pomočjo kamere iPad, ki bo zaznavala premikanje glave ali rok uporabnika, v skladu s čimer pa se bodo potem tudi izvajali ustrezni ukazi. Uporabnik bo lahko oddaljen od naprave, ne da bi moral fizično pritiskati na majhne ikone in izvajal kretnje, s čimer bo naprava za učenje bolj uporabna za ljudi z omejenimi gibalnimi sposobnostmi, ki ne morejo izvajati natančnih gibov, ki so potrebni za nadzor standardnega tabličnega računalnika oziroma navadnega stacionarnega računalnika. Trije rehabilitacijski centri iz Slovenije, Litve in Portugalske, ki izvajajo storitve poklicne/zaposlitvene rehabilitacije in usposabljanje za invalide, bodo sodelovali v naslednjih projektnih aktivnostih: analiza potreb in sposobnosti ciljnih skupin, razvoj računalniškega programa in pilotnega testiranja rešitev z uporabniki - invalidi. Inovativne ideje v projektu bodo prispevale k razvoju rešitev informacijske tehnologije brezročnega upravljanja z kretnjami, razvoju vsebin računalniško vodenega usposabljanja za invalide, poskusnemu izvajanju in vrednotenju ter diseminaciji rezultatov projekta znotraj sodelujočih držav ter tudi širše, na evropski ravni.
Projekt  je dvoleten, pričel se je oktobra 2013 in se bo končal septembra 2015.
Koordinatorici projekta: Zdenka Wltavsky in Julija Ocepek

 

CHARISM – Case management for unemployed youth
URI Soča je partner pri multilateralnem mednarodnem projektu Charism - projekt programa vseživljenjskega učenja za področje razvoja poklicnih kvalifikacij glede na potrebe trga dela - "Nove veščine za nova delovna mesta". Koordinator projekta je BFI Tirol iz Avstrije. V projektu sodeluje šest partnerjev iz petih evropskih držav. Ekonomska kriza vpliva na večjo brezposelnost, predvsem mladih, ki se v takšnih razmerah še posebej soočajo s težavo pri pridobitvi in zadržanju zaposlitve. V teh razmerah tudi izobrazba ni zagotovilo za zaposlitev. Posebej mladi z učnimi težavami in invalidi se težje znajdejo v takšnem okolju in potrebujejo dodatno podporo. Projekt se osredotoča na uporabo orodja "case management" za uspešno podporo pri integraciji mladih težje zaposljivih invalidov na odprt trg dela. Rezultati projekta bodo omogočili implementacijo enakih možnosti za ljudi s posebnimi potrebami z uporabo holističnega, multidisciplinarnega pristopa, prilagojenega potrebam manjšim vzorčnim skupinam posameznikom na lokalnem nivoju. Zgodnja identifikacija in preventiva morebitnih težav ter motivacija mladih za zaposlitev bo vplivala na nižje stroške zaposlovanja in krajše obdobje brezposelnosti. Osrednji cilj projekta CHARISM je najti evropsko rešitev, kako zmanjšati brezposelnost mladih težje zaposljivih in povečati njihovo zaposljivost ter pripraviti strategijo za promocijo reintegracije te ciljne skupine, ki bo vključevala metodološki pristop »Case managementa« ter izboljšala ECVET (European Credit system for Vocational Education and Training – Evropski kreditni sistem v poklicnem in strokovnem izobraževanju) in EQUAVET (European Quality strategies in Vocational Education and training).
Spletna stran projekta: http://www.charism.eu
Projekt bo trajal 3 leta, pričel se je januarja 2012 in bo trajal do decembra 2014.
Koordinatorica projekta: mag. Zdenka Wltavsky, Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo

 

Projekt Leonardo da Vinci MY STRENGHT-MY POSSIBILITIES!
Ekonomska kriza vpliva na večjo brezposelnost, predvsem ranljivih skupin, ki se v takšnih razmerah še posebej soočajo s težavami pri pridobitvi in zadržanju zaposlitve. Posebej mladi z učnimi težavami in invalidi se težje znajdejo v takšnem okolju in potrebujejo dodatno podporo. Projekt je osredotočen na promocijo transparentnosti in prepoznavnosti kompetenc ter kvalifikacij ranljivih skupin, v URI Soča predvsem invalidov. V projektu bomo skupaj s projektnimi partnerji iz Avstrije, Španije, Turčije in Slovenije razvili koncept poklicnega svetovanja v okviru kariernega centra, posebej namenjenega  ranljivim skupinam brezposelnih. Tako imenovan on-line »diagnostični« center bo posebej prilagojen ciljnim skupinam v projektnem partnerstvu.
Spletna stran projekta: http://www.mysmyp.eu/
Koordinatorica projekta: Zdenka Wltavsky
Projekt bo trajal 18 mesecev, pričel se je aprila 2013 in bo trajal do septembra 2014.

ACTrain – Dostopno video-interaktivno usposabljanje na daljavo (Accessible web based and interactive video supported skills transfer)
Zagotavljanje enakih možnosti za vse ljudi zahteva urejeno dostopnost do dela, znanja in informacij, odstranjevanje komunikacijskih ovir in zagotavljanje tehnične podpore vsem tistim, ki to potrebujejo za uspešno vključitev v izobraževanje, delo in družbo. V okviru projekta ACTrain je RCZR URI Soča skupaj s strokovnjaki iz Slovenije, Grčije, Italije in Avstrije razvil inovativno računalniško aplikacijo, ki je posebej prilagojena za usposabljanje gluhih, naglušnih, slepih in slabovidnih. Gre za tehnološko izredno zahteven projekt, ki bo ciljni skupini omogočal pravico do enakih možnosti. Spletna aplikacija slepe in slabovidne vodi skozi program usposabljanja z zvokom in je razvita na način, ki bo slepim in slabovidnim omogočil nemoteno uporabo že obstoječih pripomočkov. Za gluhe in naglušne so vsebine posnete, tolmači pa jih na video posnetkih prevajajo v znakovni jezik posamezne partnerske države vključno z angleščino. S projektom smo prispevali k večji dostopnosti za invalide. Projekt je trileten, pričel se je januarja 2010 in bo trajal do marca 2013. Koordinatorica projekta: mag. Zdenka Wltavsky, Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo - URI Soča. Več informacij na: www.see-hear-touch.com.
 

Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo - URI SOČA je v obdobju december 2011 – december 2012 sodeloval pri projektu PESSIS – Promoviranje interesov ponudnikov socialnih storitev v socialnem dialogu, ki je namenjen pregledu stanja ter zbiranju kvantitativnih in kvalitativnih podatkov o socialnem dialogu na področju socialnih storitev. Izhodiščna nacionalna raziskava in izmenjava dobrih praks na evropski ravni naj bi spodbudila socialni dialog pri izvajalcih storitev/delodajalcih in sindikatih na področju socialnega varstva. Za sodelovanje v projektu smo se odločili, ker se zavedamo, da smo tudi izvajalci socialnih storitev delodajalci. Projekt je sofinancirala Evropska unija. Vodilni partner projekta je EASPD – European Association of Service Providers for Person with Disabilities. Poleg Slovenije so v projektu sodelovali še partnerji iz Avstrije, Velike Britanije, Španije, Irske, Belgije, Nizozemske, Finske, Grčije in Nemčije ter opazovalka Francija.  Pri projektu pa so sodelovale tudi pomembne evropske organizacije: CEDAG, EPSU, Eurodiaconia, Solidar, FEANTSA, Workability Europe, Caritas Europa in EPR. Poročilo za Slovenijo sta pripravila URI SOČA in Inštitut za socialno varstvo. Več o projektu najdete na spletni strani http://www.socialserviceseurope.eu/pessis. Kontaktni naslov: aleksandra.tabaj@ir-rs.si.
Prilogi:

 

27. in 28. 6. 2012 je potekala letna konferenca Evropske platforme za rehabilitacijo EPR, z osrednjo temo neprekinjenost storitev v rehabilitaciji. Več o dogodku si lahko preberete na http://www.epr.eu/index.php/about-epr/annual-conference/320-annual-conference-2012 in v poročilu iz konference.

18. 4. in 19. 4. 2012 je potekala 2-dnevna delavnica »Interdisciplinarno timsko delo in individualni rehabilitacijski načrt v zaposlitveni in poklicni rehabilitaciji«.
Delavnica je bila namenjena rehabilitacijskim svetovalcem na Zavodu RS za zaposlovanje in je bila izvedena za manjšo skupino, 25 udeležencev. Pokrivala je vsebine v skladu s potrjenimi standardi znanj. Delavnico sta vodila David Imber iz Vocational rehabilitation consultants (VRC) in Jean Brading iz Rehab Window iz Velike Britanije. Priloge: Vabilo,  Oblikovanje rehabilitacijskega načrta, Prezentacija

1. 12. 2011 je v Ljubljani potekal izobraževalni seminar "Delo z uporabniki z dvojnimi diagnozami«. Seminar je obsegal naslednje vsebine: biološke osnove zasvojenosti in povezava z duševnimi boleznimi, zasvojenost kot fenomen, socialna rehabilitacija zasvojenih s pridruženimi duševnimi motnjami. Priloge: VabiloPolajner, Kersnik.
 

6. 12. 2011 je v Ljubljani potekal seminar "Uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologij za slepe in slabovidne ter gluhe in naglušne v zaposlitveni rehabilitaciji". Priloge: vabilo, Debevc, Dolinšek in Jug, Kačič, Rebernik, Švajger, Tabaj

22.11.2011 je v Ljubljani potekal seminar "Obravnava uporabnikov s TDZ". Osrednja tema je bila obravnava uporabnikov z montjami v duševnem zdravju. Priloge: vabilo, prezentacije Vesna Homar in Iztok Lahajner.

27.10.2011 je v Mariboru potekal posvet "Svetovanje podjetjem pri zaposlovanju invalidov". Osrednja tema je bila vzpostavitev svetovanja delodajalcem pri zaposlovanju invalidov. Avstrijsko izkušnjo na tem področju je predstavil g. Albert Pichler. Priloge: Vabilo, ProgramPichler, Weber, Rebernik, Haslinger, Wltavsky

21.10.2011 - Udeležba v projektu »IZMENJAVA DOBRIH PRAKS«, sofinanciranem iz Programa VŽU Leonardo da Vinci - VET-PRO
Invalidsko podjetje CRI Celje d. o. o. je v okviru projekta »Izmenjava dobrih praks« organiziralo strokovno ekskurzijo z namenom spoznavanja in prenosa tujih praks pri usposabljanju in zaposlovanju invalidov. Projekta se je udeležila tudi strokovna delavka Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo URI SOČA. Obiskali smo ustanovo Linkage Community Trust v Veliki Britaniji (http://www.linkage.org.uk/), namenjeno izobraževanju in poklicnemu usposabljanju oseb s posebnimi potrebami oziroma večjimi učnimi težavami (Downov sindrom, avtizem, aspergerjev sindrom, Williamsov sindrom, sindrom fragilni X, težave z govorom, vidom in sluhom, epilepsija). Poleg tega upravljajo z bivalnimi skupnostmi, namenjenim uporabnikom, kjer jih še dodatno usposabljajo za samostojno življenje. Ogledali smo si pristope k izobraževanju, načine pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij in usposabljanj za samostojnejše življenje. V Linkage Community Trustu dajejo poleg usposabljanju za delo in poklic velik poudarek zviševanju funkcionalne pismenosti in samostojnosti oseb. Invalidi, ki se zaposlijo na odprtem trgu dela, so zaposleni v okviru podpornega zaposlovanja. Angleška zakonodaja na področju zaposlovanja invalidov omogoča plačano zaposlitev do največ 16 ur na teden, pri čemer denarni prejemki iz naslova invalidnosti ostanejo nespremenjeni. Sistem usposabljanja in zaposlovanja invalidov v Angliji je usmerjen predvsem na pridobivanje temeljnih spretnosti za čim samostojnejše življenje in delovanje v družbi. Teži k čimprejšnjemu vključevanju na trg dela in pridobivanju kvalifikacij za delo in poklic z namenom uresničevanja vseh invalidovih potencialov. Poudarjen je individualni pristop, saj želijo pri vsakem udeležencu poiskati tiste sposobnosti in spretnosti, s katerimi lahko doseže čim višjo stopnjo aktivnosti.
 

13.10.2011 - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo objavlja program in gradivo seminarja "Stresne situacije v zaposlitveni rehabilitaciji":  Vabilo , Program, Prezentacije: Ana Petrović, Samo Pastirk, Samo Pastirk, Dr. Bogdan Polajner

30. 5 .. in 2. 6. 2011 - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo, v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, objavlja program usposabljanja za člane rehabilitacijskih komisij, ki bo namenjeno poenotenemu načinu ocenjevanja invalidnosti v povezavi z MKF. Do gradiva lahko dostopate na sledeči povezavi: Doc. dr. Vesna ŠvabIrena ZemljičMag. Andrejka Fatur, Zavod RS za zaposlovanje,Silveli Bogataj Premrn
 

23.5.2011 - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo objavlja 2-dnevni program seminarja/delavnice "Interdisciplinarno timsko delo in individualni rehabilitacijski načrt v zaposlitveni in poklicni rehabilitaciji". Do predstavitve lahko dostopate na sledeči povezavi: Seminar - 24.5. in 25.5.2011

3. 5. 2011 - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo objavlja program seminarja "Programi socialne vključenosti – pogledi, ocene in izzivi". Predavatelji: Davor Dominkuš, Doroteja Volovec, Janez Vidmar, Janez Vidmar, Irena Lavric, Lea Kovač

26.1.2011 - Operativni program Slovenija - Avstrija 2007 - 2013: Projekt TrainProCoop (Program podpornih storitev za mala in srednja podjetja). Priloge: zloženka: Delavnica - poklicna integraciji invalidov in oseb z omejitvami pri zaposlovanju in zaključek projekta: konferenca - 26.1.2011,na gradu Seggau, v Lipnici, Avstriji
 

1.12.2010 je bila med URI –Soča in EPR (Evropska platforma za rehabilitacijo) podpisana pogodba, s katero je Razvojni centre za zaposlitveno rehabilitacijo postal Lokalni nosilec licence za evropski sistem kakovosti EQUASSS Assurance. Razvojni center bo v zvezi s to novo funkcijo v letu 2011 pripravil posebno informativno spletno stran, kjer bodo organizacije, ki bodo želele uvesti sistem kakovosti EQUASS Assurance lahko dostopale do ključnih informacij s tega področja. Pripravili pa smo tudi priročnik o sistemu EQUASS Assurance, kjer so podane osnovne informacije o standardu kakovosti.Do priročnika lahko dostopate na sledeči povezave: EQUASS Assurance Priročnik (PDF)

15.11.2010 - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo objavlja gradivo posveta "Spodbude in dobre prakse pri zaposlovanju invalidov".

03.11.2010 - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo objavlja gradivo usposabljanja za člane rehabilitacijskih komisij in rehabilitacijske svetovalce 2-del.

18.06.2010 - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo, organizira seminar Zaposlovanje invalidov v zaposlitvenih centrih

01.06.2010 - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo, organizira seminar Uvajanje sistemov kakovosti v zaposlitveno rehabilitacijo

10.04.2010 - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje izvedel usposabljanje za člane rehabilitacijskih komisij in rehabilitacijske svetovalce v obliki dveh posvetov

10.03.2010 - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo, organizira seminar Strokovne teme iz programa dela Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo 2009/2010 in predstavitev delovnih nalog Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Direktorata za invalide

17.12.2009 - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo, organizira seminar Podporno zaposlovanje v Sloveniji in Evropski uniji

25.11.2009 - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo, organizira seminar Standardi usposabljanj in znanj – modul d prilagoditev delovnih mest in sredstev za delo invalidom.

26.3.2009 - Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo - Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo, je organiziral seminar: Zaposlitveni centri in programi socialne vključenosti danes (in jutri) , na katerem so bile predstavljene strokovne teme, ki izhajajo iz rezultatov evalvacij, ki jih je, v letih 2006 in 2007, izvedla delovna skupina na Razvojnem centru in uvodno strokovno temo mag. Jožeta Škrlja: Organizacijska klima in vodenje Program seminarja in delavnice.

12.1.2009 - Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo - Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo, je organiziral Informativni dan, in predstavil program dela v letu 2008 in program dela v letu 2009. Program Info dan Januar 2009.
Program aktivnosti URI Soča, Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo za leto 2011
 

vrh strani

Podatki

Vodja: dr. Aleksandra Tabaj, univ.dipl. sociol.
Telefon 01 475 8 275
Email: aleksandra.tabaj@ir-rs.si

Tajništvo: 01 475 8 271
Faks: 01 4372 070

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

URI Soča