Programi in projekti

Mednarodni projekti

SAAM, Supporting Active Ageing through Multimodal coaching – EU H2020- SC1-PM-15-2017, #769661, 2018-2021. Vodja projekta na URI-Soča je  prof. dr. Zlatko Matjačić.

SAAM projekt se osredinja na razvoj in implementacijo inovativnih, tehnološko-orientiranih pristopov k podpori življenja starajočega se prebivalstva, ki živi na svojih domovih. Poudarek je na novih in predvsem praktičnih vidikih ambientalne inteligence, ki zaznava uporabnikove želje in preference ter jih podpira s pristopom aktivnega usmerjanja (angl. »coaching«) aktivnosti uporabnika, po potrebi tudi z vključevanjem uporabnikove socialne mreže (družina, prijatelji, sosedje). V treh letih in pol bomo partnerji projekta razvili in testirali nove metode, ki bo starajoči se populaciji omogočila, da bo na svojih domovih aktivna in neodvisna, kolikor se le da dolgo.

Znotraj projekta smo razvili sistem za projekcijo naslednjega koraka pri hoji po tekočem traku. Namen projiciranja naslednjega koraka je vzpostaviti stanje med hojo, ki naj bi bilo podobno razmeram med hojo po tekočem traku, ko motnjo generiramo z nenadnim motilnim sunkom v predelu medenice. V osrednjem delu projekta smo na skupini zdravih preiskovancev in pri treh izbranih osebah po trans-tibialni amputaciji izvedli študijo, v kateri smo variirali različne odmike naslednjih korakov ter čas, pri katerem se vizualizacija naslednjega koraka pojavi. Dobljene odzive smo primerjali z odzivi na mehansko izzvane motnje pri različnih parametrih motilnih sunkov. Ugotovili smo, da obe perturbacijski modaliteti izzoveta podobne reakcije, ko je motnja usmerjena medialno glede na nogo v opori. V sklepnem delu projekta bomo razvit sistem instalirali v Madridu, kjer bo v okviru projekta EUROBENCH na voljo za vrednotenje dinamičnega vzdrževanja ravnotežja različnih ekso-skeletnih sistemov ter aktivnih protez.

REHA2030 Post-clinical rehabilitation of stroke patients at home at the year 2030 –Telerehabilitation as user-oriented service / Postklinična rehabilitacija pacientov po kapi na podeželju leta 2030 – telerehabilitacija kot uporabnikom primerna storitev
Interreg V-A, Slovenia-Austria, ESRR no. SIAT258, 2018-2022. Vodja projekta na URI-Soča je prof. dr. Zlatko Matjačić.

Projekt REHA 2030 se ukvarja z inovativnim modelom telerehabilitacijskih storitev in pri tem združuje (a) tehnološko znanstveno znanje (2) metodološko znanje (c) mreže sodelujočih partnerjev na obeh straneh meje. Poglavitni dosežek projekta REHA 2030 je model storitev, primeren za paciente po kapi pri postklinični rehabilitaciji na domu in razvoj potrebne tehnološke platforme (REHA robot, internetna platforma). Skupni izziv na programskem območju so trenutne demografske spremembe, ki imajo za posledico pomanjkanje možnosti za postklinično rehabilitacijsko oskrbo pacientov po kapi tako na slovenski kot tudi na avstrijski strani meje. Trenutne ponudbe so predvsem na podeželju nezadostne. Vloga partnerja URI-Soča je klinično testiranje robotske naprave ter vadbenega modela za samostojno vadbo roke v ožjem smislu na domu.