Informacije javnega značaja

Letno poročilo Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije Soča za leto 2023 je na voljo tukaj.

Strokovno poročilo Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije Soča za leto 2023 se nahaja na povezavi: Strokovno poročilo.

Program dela in finančni načrt Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije Soča za leto 2024 je na povezavi tukaj.

Katalog informacij javnega značaja URI Soča lahko najdete s klikom tukaj. 

Med septembrom 2022 in februarjem 2024 je v URI Soča potekala energetska sanacija objektov Vrtnice in Orhideje. 

Obnova je bila financirana s strani EU (Evropski strukturni in investicijski skladi), Republike Slovenije (ReactEU) in JZZ URI Soča. 

Zajemala je predvsem:

 • zamenjavo stavbnega pohištva,
 • novo fasado,
 • nove strehe (poševne in ravne),
 • novo LED razsvetljavo,
 • nov sistem ogrevanje/hlajenja in prezračevanja v celoti,
 • izgradnjo male fotovoltaične elektrarne,
 • vgradnjo novih radiatorjev in zamenjavo termostatskih ventilov na obstoječih radiatorjih,
 • izboljšave na požarni varnosti objekta (javljalniki, požarna vrata, itd.),
 • ostala vzporedna in na energetsko sanacijo vezana dela (zemeljska dela, geosonde, novi stropi, slikopleskarska dela, itd.).

 

V letu 2011 je bil v URI Soča bil obnovljen bazenski del s spremljajočimi prostori. 

Operacija OP13.3.6.1.01.0011 je potekala med marcem 2010 in decembrom 2011.

Financirali so jo: 

 • Evropska unija - kohezijski sklad "Naložba v vašo prihodnost
 • Republika Slovenija 
 • JZZ URI - SOČA 

 

V URI Soča smo družini prijazno podjetje.

V letu 2022 teče že enajsto leto, od kar smo pričeli z uvajanjem ukrepov družini prijaznega podjetja in imamo pridobljen certifikat Družini prijazno podjetje inštituta Ekvilib. V tem času smo uvedli 14 ukrepov, ki jih zaposleni koristimo in nam pomagajo usklajevati poklicno in družinsko življenje. Uspešnost izvajanja je ob zaključku tretjega triletnega obdobja potrdil revizijski pregled s strani zunanje revizorke.  Na podlagi tega smo v novembru 2021 prejeli sklep Revizorskega sveta o podaljšanju polnega certifikata DPP še za naslednja tri leta. Prav tako pa plaketo z zahvalo za širjenje kulture družini prijaznega podjetja v Sloveniji že 10 let.

V URI Soča spoštujemo 14 ukrepov, ki zaposlenim pomagajo usklajevati poklicno in družinsko življenje.

1. Komuniciranje z zaposlenimi  

2. Odnosi z javnostmi

3. Mnenjske raziskave med zaposlenimi

4. Izobraževanje za vodilne

5. Fleksibilni delovni čas (semafor) 

6. Časovni konto

7. Otroški časovni konto

8. Tim za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja (TIM DPP)

9. Ukrepi za varovanje zdravja

10. Novoletno obdarovanje otrok zaposlenih

11. Kodeks delovanja/poslovanja organizacije (Kodeks ravnanja zaposlenih)

12. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razmer

13. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore

14. Obdarovanje otrok zaposlenih ob njihovem rojstv

 

URI Soča sodeluje kot izvajalec sodeluje na naslednjih projektih, ki sodijo v sklop mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije:

- Rehabilitacija in oprema s pripomočki civilne žrtve vojne v Ukrajini (avgust - oktober 2022)

- Rehabilitacija in oprema s pripomočki žrtev vojne v Ukrajini (oktober - december 2022)

PRAVILA O ORGANIZACIJI, IZVEDBI IN SODELOVANJU V NAGRADNIH IGRAH NA FACEBOOK IN INSTAGRAM STRANI LEKARNE SOČA

I.Splošni pogoji

V skladu s temi pravili Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator), organizira nagradno igro na socialnih omrežjih (v nadaljevanju nagradna igra) in sicer na Facebook in/ali Instagram strani Lekarna Soča.

Ta pravila veljajo za vse nagradne igre, ki bodo potekale na omenjeni platformah. Začetek nagradne igre velja od 1. objave na spletni platfomi pa vse do trenutka, ki ga organizator označi za konec igre v objavi posamezne nagradne igre.

Za izvedbo vseh nagradnih iger, ki jih organizator objavi na facebook strani Lekarna Soča, vključno s podelitvijo nagrade, je odgovorna komisija v sestavi vodje marketinga URI - Soča in vodje Lekarna Soča.

II.Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ne glede na kraj stalnega prebivališča, z izjemo redno ali pogodbeno zaposlenih delavcev organizatorja in njihovih ožjih družinskih članov (zakonec ali izvenzakonski partner, otroci, posvojenci, starši zaposlenega).

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki njegovi lastni podatki ter da se strinja s temi pravili. V posamezni nagradni igri lahko vsak uporabnih sodeluje le enkrat.

III.Načini sodelovanja in izbor nagrajenca

Osebe, ki želijo sodelovati v nagradni igri, lahko sodelujejo na sledeči način:

Organizator bo na Facebook in/ali Instagram strani Lekarna Soča objavil nagradno igro, kjer bodo opisana podrobnejša navodila (nagradno vprašanje, podrobnejši način sodelovanja, opredelitev nagrade, datum zaključka nagradne igre, idr.)
Obiskovalci facebook strani Lekarna Soča v nagradni igri sodelujejo tako, da sledijo navodilom in opravijo nalogo, ki je navedena v objavi.
Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Po zaključku nagradne igre bo organizator izžrebal nagrajenca računalniško. Žrebanje oziroma izbor nagrajenca bo izveden najkasneje v 7. dneh po zaključku nagradne igre. Računalniški program bo pri žrebanju upošteval vse obiskovalce Facebook oziroma Instagram strani Lekarna Soča, ki so na zid Lekarne Soča do datuma in ure zaključka nagradne igre napisali pravilni odgovor na objavljeno nagradno vprašanje oziroma izpolnili druge zahteve, ki so postavljene v nagradni igri,. Nagrajenci bodo razglašeni po objavo nagradne igre na Facebooka oziroma Instagram strani.

Če v objavi nagradne igre ni drugačne navedeno, se med vsemi sodelujočimi izžreba en nagrajenec. Izbrani nagrajenec bo o nagradi in o njenem prevzemu pisno obveščen po Facebook sporočilih najkasneje 3 dni po žrebanju. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

IV.Prevzem nagrade

Za prevzem nagrade bo moral nagrajenec organizatorju podati svoje osebne podatke, in sicer ime in priimek ter naslov. V primeru, da nagrajenec v treh dneh ne posreduje točnih in pravilnih podatkov, se šteje, da je nagrado zavrnil, organizator pa je prost svoje obveznosti, ki se nanaša na izročitev nagrade takšnim nagrajencem. Nagrada se v tem primeru ne podeli. Če nagrajenec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da izžrebanec nagrade ne želi sprejeti, organizator pa je prost svoje obveznost.

Nagrada bo nagrajencu poslana po pošti na stroške organizatorja oz. se bo organizator z nagrajencem dogovoril o drugih načinih prevzema, če pošiljanje po pošti ne bo mogoče. Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na naslov, ki ga je navedel nagrajenec, organizator pa ne odgovarja za njeno dejansko dostavo. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane ne podeljena.

Nagrajencu bo nagrada izročena v roku 7 dni po prejemu naslova za dostavo nagrade.

Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42 € (108. člen ZDoh-2). Vrednost nagrade je manj kot 42 € in akontacija dohodnine v tem primeru ni potrebna.

Sodelujoči v nagradni igri soglaša z objavo svojega imena na Facebook strani Lekarna Soča. Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

V.Varstvo osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju nagradne igre dovoljuje, da do preklica sodelujočega vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov (kontaktni podatki na Facebooku, naslov za dostavo in druge, z njegove strani posredovane osebne podatke) sodelujočih uporabnikov v skladu zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in sicer v podatkovni bazi Lekarne Soča za namene izvedbe nagradne igre, s čimer sodelujoči izrecno soglaša, ko pristaja na pravila in splošne pogoje nagradne igre. Podatki o sodelujočih posameznikih se lahko hranijo še 5 let od objave nagrajencev nagradne igre za namene dokazovanja izpolnjevanja pogodbenih obveznostih organizatorja. Podatki o nagrajencih v nagradni igri pa se lahko hranijo še 10 let po poteku izvedbe nagradne igre v skladu z določili Zakona o davčnem postopku. Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov je elektronski naslov dpo@ir-rs.si .

Udeleženci nagradne igre s sodelovanjem v nagradni igri izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v posamezni nagradni igri, uporabi samo za potrebe te posamezne nagradne igre.

Privolitev v zbiranje osebnih podatkov je prostovoljna. Udeleženci imajo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izpisa (»pravica do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov ter pravico do ugovora.

Udeleženci lahko posredujejo morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov organizatorju na elektronski naslov: dpo@ir-rs.si .

Prav tako ima vsak udeleženec, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila na področju varstva osebnih podatkov.

Po poteku zgoraj navedenih rokov organizator igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti.

VI.Končne določbe

Morebitne reklamacije v zvezi s posamezno nagradno igro ali nagrado sprejemamo na elektronskem naslovu info@lekarna-soca.si

Namen operacije je zagotoviti javnim zdravstvenim zavodom nakup ustrezne medicinske opreme za učinkovito in varno delo s pacienti, ki imajo znake okužbe s COVID-19.

Glavni cilj

Glavni cilj operacije je ureditev in priprava delovnega okolja, primernega za obravnavo zdravljenja pacientov s COVID-19.

Drugi cilji

Cilji operacije so tudi prispevanje k zmanjševanju vpliva pandemije na celotno življenje in delovanje družbe in države, zagotavljanje učinkovitega ukrepanja zdravstva v času pandemije, zmanjšanje vpliva pandemije na obolevnost in umrljivost prebivalstva, zagotavljanje pravočasnega in učinkovitega izvajanja javno zdravstvenih preventivnih ukrepov, zagotavljanje učinkovitega in čim bolj nemotenega delovanja zdravstvene oskrbe, zagotavljanje normalnih pogojev za delo osebja in kvalitetne storitve, varnost, dostopnost ter enake možnosti za zdravljenje.

Finančna podpora

Prispevek Evropske unije znaša 502.642,00 EUR.

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si