Projekti CPR

Program socialne vključenosti CPR Maribor

Vodja programa na URI Soča je mag. Andreja Kitek. 

Tel. št.: 02/480-58-85

e-pošta: andreja.kitek@ir-rs.si

Program sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

INFORMACIJE O PROGRAMU

Program socialne vključenosti se na URI Soča izvaja od leta 2015. V letu 2015 smo začeli s 7 uporabniki, sedaj pa se v program vključuje do 21 uporabnikov. Program se izvaja v prostorih Centra za poklicno rehabilitacijo Maribor, Čufarjeva 5, Maribor.

Cilji programa

Cilj programa je ohranjanje in razvijanje delovnih sposobnosti uporabnika (delovne vsebine) ter vzpodbujanje socialne vključenosti (socialne vsebine).

Delovne vsebine vključujejo vse aktivnosti, ki so namenjene ohranjanju in razvijanju delovnih sposobnosti, pridobivanju delovne kondicije, delovnih kompetenc, vzdržljivosti in obremenljivosti uporabnikov. Delovne vsebine predstavljajo 70 % aktivnosti v programu.

Socialne vsebine so namenjene pridobivanju in razvijanju socialnih spretnosti in veščin ter opolnomočenju uporabnikov, vključujejo aktivnosti za motiviranje, sprejemanje lastne invalidnosti, osebnostno rast, pridobivanje funkcionalnih znanj in kompetenc za življenjsko uspešnost in delo, funkcionalno in računalniško opismenjevanje, aktivnosti za pomoč uporabnikov pri premagovanju osebnih stisk in problemov, izvajanje preventivnih ukrepov za ohranjanje zdravja, izvajanje aktivnosti vseživljenjskega učenja in drugo.

 

Izvajanje programa

Trajanje programa je 8 ur dnevno vse delovne dni v letu z minimalno vključenostjo uporabnika 6 ur dnevno. Program se izvaja od 7.30 - 15.30, obvezni 6 urni del je v času od 7.45 do 13.45. Večinoma se uporabniki vključujejo 6 ur, kar predstavlja minimalno vključenost dnevno.

 

Vključitev v program

V program se lahko vključujejo osebe, ki so ocenjene kot nezmožne za pridobitno delo.

Ciljno skupino predstavljajo:

 • invalidi/uporabniki, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, so nezaposleni in imajo v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov veljavno odločbo o nezaposljivosti,
 • invalidi 1. kategorije v skladu z določili ZPIZ brez pravice do invalidske pokojnine po zakonu,
 • osebe z motnjo v telesnem in duševnem razvoju, ki nimajo možnosti vključitve v ustrezne socialno varstvene programe in so bile ocenjene po Zakonu o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb in
 • osebe, ki so pridobile odločbo po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov in nimajo možnosti vključitve v ustrezno socialnovarstvene programe ter imajo na odločbi navedeno šifro invalidnosti:
  • oseba z zmernimi, težjimi ali težkimi motnjami v duševnem razvoju in
  • najtežje gibalno ovirana oseba, ki se zaradi invalidnosti  ne more sama vključevati v družbo in si zagotavljati socialne varnosti.

 

Izvajalec z uporabnikom:

 • sklene dogovor o vključitvi v program socialne vključenosti,
 • pripravi individualni načrt uporabnika glede na vsebino programa socialne vključenosti, cilje, metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti v programu socialne vključenosti ter glede na njegove sposobnosti, delovne zmožnosti, psihosocialne potrebe in cilje,
 • na tri mesece se izvaja evalvacija aktivnosti in doseganje ciljev iz individualnega načrta uporabnika,
 • na vsakih šest mesecev vključitve v program se ocenjuje uporabnikova delovna učinkovitost, saj je po določenem času možna ponovna ocena delovnih sposobnosti in prehod v različne oblike zaposlitve.

 

Pravice uporabnika:

 • izvajalec programa spoštuje kodeks etičnih načel v socialne varstvu in upošteva vse predpise, ki urejajo področje dela izvajalca,
 • pravica do pritožbe v primeru nezadovoljstva,
 • pravica do 25 prostih delovnih dni v koledarskem letu oz. njegov sorazmerni delež,
 • pravica do odsotnosti zaradi bolezni, obiska pri zdravniku, nege družinskega člana, pogreb, selitev…,  z ustreznim dokazilom,
 • povračilo potnih stroškov,
 • pravico do zagotovljene malice oz. nadomestilo za prehrano,
 • izplačilo nagrade v višini 5 % do 10 % zakonsko določene minimalne plače, odvisno od števila ur vključitve in izplačilo delovne uspešnosti na podlagi določenih kriterijev.

 

Obveznosti uporabnika:

- upoštevanje pravil,

- aktivno sodelovanje in prizadevanje za čim boljše delovne rezultate,

- redno in točno vključevanje,

- skrb za dobre medosebne odnose,

- spoštovanje predpisov o varstvu pri delu.